รวมบุคลากรทุกประเภท

การสรรหาผู้บริหารและคณะกรรมการ

1. การสรรหาอธิการบดี

2. การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

3. การสรรหาคณบดี

4. การสรรหาหัวหน้าภาควิชา

5. การสรรหาผู้อำนวยการ

6. คณะกรรมการประจำคณะ

7. คณะกรรมการประจำส่วนราชการ

8. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การกำหนดภาระงาน

ภาระงาน

สภาวิชาการ คณาจารย์ มหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย

สวัสดิการ

อื่นๆ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme