การสรรหาผู้บริหารและคณะกรรมการ

ข้อมูลที่ควรทราบ

1. การสรรหาอธิการบดี

2. การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

3. การสรรหาคณบดี

4. การสรรหาหัวหน้าภาควิชา

5. การสรรหาผู้อำนวยการ

6. คณะกรรมการประจำคณะ

7. คณะกรรมการประจำส่วนราชการ

8. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การกำหนดภาระงาน

ภาระงาน

สภาวิชาการ คณาจารย์ มหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย

สวัสดิการ

อื่นๆ

Scroll to Top