รวมบุคลากรทุกประเภท

การสรรหาผู้บริหารและคณะกรรมการ

๑. การสรรหาอธิการบดี

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒

  ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. การสรรหาคณบดี

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. การสรรหาหัวหน้าภาควิชา

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๑

๕. การสรรหาผู้อำนวยการ

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๘

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๙

๖. คณะกรรมการประจำคณะ

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๐

๗. คณะกรรมการประจำส่วนราชการ

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

๘. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. ๒๕๖๓

การกำหนดภาระงาน

ภาระงาน

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การคำนวณภาระงานวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การลดหรือยกเว้นภาระงานวิชาการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๒

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

สภาวิชาการ คณาจารย์ มหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

สวัสดิการ

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มทร.กรุงเทพ ว่าด้วย การเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔

  ระเบียบสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๔

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ. ๒๕๕๔

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗

 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มทร.กรุงเทพ เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

อื่นๆ

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของบุคลากรที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. ๒๕๖๒  

  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๑๘๗/๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิาการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑

  ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการจัดหารถประจำตำแหน่ง และการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๑

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. ๒๕๖๐

 ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

  ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและเงินรางวัลเพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาและผู้มาขอรับบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙

 ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙

  ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

 ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

 ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙

 ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. ๒๕๕๙

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme