การพัฒนาบุคลากร ศึกษาต่อ ฝึกอบรม

หมวด ๑ การพัฒนาบุคลากร

 ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

 

หมวด ๒ การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๖/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายทุนการศึกษา สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายทุนการศึกษา สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในข้อ 3.5

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์การทำสัญญา กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ในข้อ ๑๔ วรรคสาม พ.ศ. ๒๕๕๓

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย

 

หมวด ๓ การไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ทุนการศึกษา

  ประกาศ มทร. กรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ระเบียบ มทร. กรุงเทพ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘

  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

  ระเบียบ มทร. กรุงเทพ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

  ระเบียบ มทร. กรุงเทพ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

  ประกาศ มทร. กรุงเทพ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ และต่างประเทศ

  ประกาศ มทร. กรุงเทพ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติข้าราชการไปศึกษาต่อและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)

  ประกาศ มทร. กรุงเทพ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ และต่างประเทศ

  ประกาศ มทร. กรุงเทพ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาจัดสรรทุน ศึกษาต่อภาคปกติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือนโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme