แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [ก.พ.อ.03.pdf] / [ก.พ.อ.03.doc]
 2. แบบประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่หนังสือ [doc file] / [pdf file]
 3. แบบประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่ตำรา [doc file] / [pdf file]
 4. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
 5. แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
 6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
 7. แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
 8. แบบประเมินผู้สอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ โดยเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา
 9. แบบประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 10. แบบฟอร์มประเมินหนังสือ/ตำรา สำหรับคณะกรรมการ (Peer reviewer)

หลักเกณฑ์ใหม่

แบบฟอร์มการประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

 • แบบประเมินคุณภาพตำราโดยผู้ทรงคุณวุฒิ [doc file] / [pdf file]
 • แบบประเมินคุณภาพหนังสือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ [doc file] / [pdf file]
 • แบบประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ [doc file] / [pdf file]
 • แบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
 • แบบประเมินผลงานวิชาการในภาพรวม [doc file] / [pdf file]
Scroll to Top