การลาและแบบฟอร์มการลา

ข้อมูลที่ควรทราบ

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีเดินทางไปต่างประเทศ

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บุคลากรปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

  หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

แบบฟอร์มใบลา

  แบบฟอร์มสถิติการลา

  แบบใบลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร

  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (คณะ)

  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กอง/สำนัก/สถาบัน)

  แบบใบลาพักผ่อน (คณะ)

  แบบใบลาพักผ่อน (กอง/สำนัก/สถาบัน)

  แบบใบลาอุปสมบท

  แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

  แบบใบลาไปต่างประเทศ

  แบบใบขอยกเลิกวันลา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme