แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme