ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

การบริหารงานบุคคลข้าราชการ

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

การบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ

  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่  

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ระเบียบกระทรวงการคลัง) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

การเปลี่ยนตำแหน่งและโอนตำแหน่งของข้าราชการ

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

การลาของข้าราชการ

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

 ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๖)

 ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

เกี่ยวกับ ก.พ.อ.

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

เงินเพิ่มหรือเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ

 ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่เหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme