ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

การบริหารงานบุคคลข้าราชการ

การบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ระเบียบกระทรวงการคลัง) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

การเปลี่ยนตำแหน่งและโอนตำแหน่งของข้าราชการ

การลาของข้าราชการ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

เกี่ยวกับ ก.พ.อ.

เงินเพิ่มหรือเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme