สายวิชาการ

1. ผลงานทางวิชาการ

2. การขอตำแหน่งทางวิชาการ

3. การเทียบตำแหน่ง

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

สายสนับสนุน

1. การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

Scroll to Top