การขอตำแหน่งสายวิชาการและสนับสนุน

สายวิชาการ

1. ผลงานทางวิชาการ

2. การขอตำแหน่งทางวิชาการ

3. การเทียบตำแหน่ง

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

สายสนับสนุน

1. การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme