ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

ขยายเวลาการรับสมัครและกำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข […]

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

กรมบัญชีกลาง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการฯ ตรวจสอบข้อมู […]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัค […]

ประกาศคณะอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประกาศคณะอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชกา […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme