552959
IMG_4522
ระบบแจ้งความคืบหน้าสายวิชาการ
บุคลากรสนับสนุน
No Gift Policy (3)
previous arrow
next arrow

การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือสำนักงานปลัดกร...

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์หนังสือสำนักงานปลัดกระ...

HR STORY

โครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน

20 ธันวาคม 2565 กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการการยกร่า...

สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่

ละอองฟ้าลาจันทร์ 2566

ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 77 เมษายน - มิถุนายน 2566

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 76 มกราคม - มีนาคม 2566

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง แนวทางการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบระดับตำแหน่ง

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การนำ Google Calendar มาใช้บริหารจัดการเวลา และกิจกรรมให้กับบุคลากรภายในองค์กร

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงาน ก.พ.
CHULA MOOC
CMU MOOC
Thai MOOC
OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ
Skillane
Udemy
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มทร.กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มทร.ธัญบุรี
มทร.อีสาน
มทร.ล้านนา
มทร.พระนคร
มทร.รัตนโกสินทร์
มทร.ศรีวิชัย
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.ตะวันออก
Scroll to Top