ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรที่ 2

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักย […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉ […]

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อ […]

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อ […]

ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเสน […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme