S__35168269
552959
IMG_4522
ระบบแจ้งความคืบหน้าสายวิชาการ
บุคลากรสนับสนุน
No Gift Policy (3)
previous arrow
next arrow

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

Read More

เพิ่มเติมเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2567

Read More

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง รายละเอียด ดังนี้...

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง รายละเอียด ดังนี้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง รายละเอียด ดังนี้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง รายละเอียด ดังนี้...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง รายละเอียด ดังนี้...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ รายละเอียด ดังนี้...

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ 2...

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายละเอียด ดังนี้...

ซักซ้อมเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการ แล้วภายหลังได้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.4/ว 2417 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการ แล้วภายหลังได้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้...

HR STORY

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร.วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาวสุฑารัตน์ นิ่มละออ บุคลากร ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นำทีมบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร. ระหว่างวันที่ ๒๑ –๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ...

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุฑารัตน์  นิ่มละออ บุคลากร ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมกองบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคาร 36...

โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566  ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณี ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ”...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ...

โครงการงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

ละอองฟ้าลาจันทร์ : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2566https://drive.google.com/drive/folders/14TZMEPuCNpilWHjrrsGcsbtUX5HwuMzK?usp=sharing...

โครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน

20 ธันวาคม 2565 กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน ณ ห้อง R401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ...

โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2566กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง R401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550...

สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่

ละอองฟ้าลาจันทร์ 2566

ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 77 เมษายน - มิถุนายน 2566

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 76 มกราคม - มีนาคม 2566

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง แนวทางการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบระดับตำแหน่ง

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การนำ Google Calendar มาใช้บริหารจัดการเวลา และกิจกรรมให้กับบุคลากรภายในองค์กร

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การยื่นขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงาน ก.พ.
CHULA MOOC
CMU MOOC
Thai MOOC
OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ
Skillane
Udemy
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มทร.กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มทร.ธัญบุรี
มทร.อีสาน
มทร.ล้านนา
มทร.พระนคร
มทร.รัตนโกสินทร์
มทร.ศรีวิชัย
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.ตะวันออก
Scroll to Top