Posts: 347

personnel_admin

Latest Posts by the Author

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 2. รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 3. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 4. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
 5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
 6. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ
 8. ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ
 9. การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563”
 10. การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 11. การกรอกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 12. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan)”
 13. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และเสวนาวิชากร “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน”
 14. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕
 15. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 16. แจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 17. รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ร้อยละ ๘
 18. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 19. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 20. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme