Posts: 548

personnel_admin

Latest Posts by the Author

 1. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 3. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
 4. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ประจำปี 2565
 5. เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 6. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ
 9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลื่อนกระบวนการสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 11. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
 12. แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 13. แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 14. ผลการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
 15. การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง
 16. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 17. แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 18. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 19. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 20. ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme