Posts: 395

personnel_admin

Latest Posts by the Author

 1. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่น 10
 2. ขยายเวลาการเลื่อนสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ฉบับที่ 3)
 3. ประชาสัมพันธ์ หนังสือ อว 0650.15-ว 0128 การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563
 4. การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
 5. ประกาศบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 6. ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563
 7. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
 8. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
 9. ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามข้อมูลของลูกจ้างประจำส่วนราชการ
 10. ผลการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านกฎหมาย
 11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านกฎหมาย
 12. ขยายระยะเวลา การเลื่อนสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ฉบับที่ 2)
 13. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านกฎหมาย
 14. ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดกองกลาง
 15. เลื่อนการสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 16. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (เพิ่มเติม)
 17. ขอแจ้งเปลี่ยนตารางห้องสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 19. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 20. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme