Author name: personnel_admin

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2567 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2567 Read More »

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา Read More »

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองพัฒนานักศึกษา Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

เพิ่มเติมเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เพิ่มเติมเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2567 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เพิ่มเติมเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2567 Read More »

Scroll to Top