Posts: 328

personnel_admin

Latest Posts by the Author

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 3. ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 4. การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓
 5. รับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 6. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
 7. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 8. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 9. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการ Digital HR Forum 2020
 10. เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “รักเหนือรัก” ในระดับ ศีล ๕ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
 11. เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
 12. ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อการรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร”
 13. ขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย กรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัย
 14. รายงานผลการดำเนินงานโครงการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 15. รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 16. รายงานผลการดำเนินงานโครงการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 17. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 18. ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 19. เลื่อนการสมัครสอบและสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 20. ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme