Posts: 454

personnel_admin

Latest Posts by the Author

 1. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
 2. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถาบันศิลปวัฒนธรรม
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันศิลปวัฒนธรรม
 6. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 8. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักนิติการ
 9. หนังสือละอองฟ้า ลาจันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
 10. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
 11. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
 12. กำหนดการสอบครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักนิติการ
 13. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 14. กำหนดการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2564
 15. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
 16. ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR from 2021 (Online Conference)
 17. กรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 18. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
 19. รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
 20. ขอให้หน่วยงานเสนอรายชื่อผู้แทนสมาชิกเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme