Author name: personnel_admin

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสด […]

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ Read More »

แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือกองบริหารงานบุ

แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Read More »

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเ

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ Read More »

ประกาศบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บุคลากรเกษียณอ

ประกาศบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคั

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง Read More »

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งวิทยาลัยนานาชาติ และ กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง รายชื

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งวิทยาลัยนานาชาติ และ กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการฯ Read More »

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567”

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้กู้เงิน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567” Read More »

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคั

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง Read More »

Scroll to Top