Posts: 330

personnel_admin

Latest Posts by the Author

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 5. ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 6. การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓
 7. รับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 8. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
 9. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 10. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 11. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการ Digital HR Forum 2020
 12. เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “รักเหนือรัก” ในระดับ ศีล ๕ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
 13. เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
 14. ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อการรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร”
 15. ขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย กรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัย
 16. รายงานผลการดำเนินงานโครงการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 17. รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 18. รายงานผลการดำเนินงานโครงการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 19. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 20. ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme