กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมวด ๑ ข้อมูลทั่วไป

  ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  รายงานการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย 21 ธันวาคม 2558

  รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูล ณ 28 มกราคม 2558

 

หมวด ๒ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

  เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

หมวด ๓ แบบฟอร์มต่างๆ

  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ใบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน

  แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)

  แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

  ใบแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme