เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

  ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒)

1. รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. 2548 – 2560 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560 เล่ม 134 ตอนที่ 47ข วันที่ 28 กันยายน 2560

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560 เล่ม 134 ตอนที่ 52ข วันที่ 16 ตุลาคม 2560

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2558 เล่ม 133 ตอนที่ 14ข วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2557 เล่ม 131 ตอนที่ 27ข วันที่ 3 ธันวาคม 2557

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2556 เล่ม 131 ตอนที่ 11ข วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2555 เล่ม 130 ตอนที่ 16ข วันที่ 14 กรกฎาคม 2556

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เล่ม 129 ตอนที่ 24ข วันที่ 27 มิถุนายน 2557

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2553 เล่ม 128 ตอนที่ 16ข วันที่ 28 สิงหาคม 2554

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2552 เล่ม 127 ตอนที่ 6ข วันที่ 6 มิถุนายน 2553

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2551 เล่ม 126 ตอนที่ 11ข วันที่ 15 สิงหาคม 2552

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2550 เล่ม 125 ตอนที่ 13ข วันที่ 25 มิถุนายน 2551

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2549 เล่ม 124 ตอนที่ 10ข วันที่ 25 มิถุนายน 2550

  ราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2548 เล่ม 123 ตอนที่ 14ข วันที่ 27 มิถุนายน 2549

2. รายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  รายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

  รายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562

  รายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

3. หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรแต่ละประเภท

  บัญชีที่ 41 สำหรับข้าราชการ

  บัญชีที่ 32 พนักงานราชการ

  บัญชีที่ 19 ราชบัณฑิตและกรรมการตามกฏหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

  บัญชีที่ 18 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

  บัญชีที่ 15 ลูกจ้างประจำ

4. พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ และหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง

5. รายชื่อบุคลากรผู้ที่ได้รับการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • รายชื่อบุคลากรผู้ที่ได้รับการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • รายชื่อบุคลากรผู้ที่ได้รับการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของข้าราชการ
  • รายชื่อบุคลากรผู้ที่ได้รับการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2554 ของข้าราชการและ พนักงานราชการ
  • รายชื่อบุคลากรผู้ที่ได้รับการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2560 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
  • รายชื่อบุคลากรผู้ที่ได้รับการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2560 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  • ขอชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [doc file] / [pdf file]
  • การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [doc file] / [pdf file]
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme