เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการปฏิบัติต่างๆ

1. รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. 2548 – 2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

2. หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรแต่ละประเภท

3. พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ และหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง

4. รายชื่อบุคลากรผู้ที่ได้รับการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • รายชื่อบุคลากรผู้ที่ได้รับการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • รายชื่อบุคลากรผู้ที่ได้รับการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของข้าราชการ
  • รายชื่อบุคลากรผู้ที่ได้รับการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2554 ของข้าราชการและ พนักงานราชการ
  • รายชื่อบุคลากรผู้ที่ได้รับการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2560 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
  • รายชื่อบุคลากรผู้ที่ได้รับการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2560 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

5. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  • ขอชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [doc file] / [pdf file]
  • การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [doc file] / [pdf file]
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme