บุคลากร กบ.

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แบ่งกลุ่มงานในการทำงานออกเป็นทั้งหมด 7 กลุ่มงาน ได้แก่

  1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  2. กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
  3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  4. กลุ่มงานพัฒนาบุคคล
  5. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
  6. กลุ่มงานสวัสดิการ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme