ประกาศ ก.พ.อ.

หมวด ๑ การขอตำแหน่งทางวิชาการ

หมวด ๒ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

หมวด ๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

หมวด ๔ จรรยาบรรณ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme