วิสัยทัศน์

” เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะรอบด้านเพื่อสร้างนวัตกรสู่การพัฒนาองค์กรและให้บริการด้วยความเต็มใจภายใต้หลักธรรมาภิบาล “

พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. บริหารจัดการทุนมนุษย์ บริหารอัตรากำลัง พัฒนาเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆ
3. บริหารจัดการและส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพันและความภักดีต่อมหาวิทยาลัย

Scroll to Top