ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องอื่นๆ

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อ […]

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อ […]

ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเสน […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่ง […]

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผ […]

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 11 ตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme