ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องอื่นๆ

ขยายเวลาการรับสมัครและกำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข […]

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

กรมบัญชีกลาง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการฯ ตรวจสอบข้อมู […]

ประกาศคณะอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประกาศคณะอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชกา […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา […]

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อ […]

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อ […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme