ข่าวประกาศบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน รายละเอียด ดังนี้

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ Read More »

แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือกองบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด ที่ อว 0650.15/581 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 เรื่อง แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รายละเอียด คลิกที่นี่

แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Read More »

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียด ดังนี้

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ Read More »

ประกาศบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียด ดังนี้

ประกาศบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งวิทยาลัยนานาชาติ และ กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งวิทยาลัยนานาชาติ และ กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งวิทยาลัยนานาชาติ และ กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการฯ Read More »

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567”

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567” ตามหนังสือ ธ.อ.ส. ที่ สช. 000114/2567 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567” Read More »

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คลิกที่นี่ ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Read More »

ซักซ้อมเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการ แล้วภายหลังได้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.4/ว 2417 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการ แล้วภายหลังได้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ซักซ้อมเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการ แล้วภายหลังได้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ Read More »

Scroll to Top