ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

Category: ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องอื่นๆ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัค […]

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง […]

สิทธิประโยชน์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตน

ด้วยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 ขอความร่ […]

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2564

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกส […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme