Author name: personnel_news

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา Read More »

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองบริหารงานบุคคล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ ๔๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑.๖ ได้สั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

                            ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่    จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ Read More »

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น  บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองกลาง

                   ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง               

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองกลาง Read More »

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีทำบัตรครั้งแรก รูปถ่ายจำนวน 2 รูป ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. (1 นิ้ว)  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ใบตรวจหมู่โลหิต หรือสำเนาบัตรที่แสดงหมู่โลหิต สำเนาสัญญาจ้าง หรือคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง กรณีบัตรหมดอายุหรือหาย รูปถ่ายจำนวน 2 รูป ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. (1 นิ้ว)  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรเก่า หรือ บันทึกแจ้งความ (กรณีบัตรหาย) สำเนาสัญญาจ้าง กรณีเลื่อนระดับหรือเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ รูปถ่ายจำนวน 2 รูป ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. (1 นิ้ว) 

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Read More »

Scroll to Top