แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือกองบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด ที่ อว 0650.15/581 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 เรื่อง แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รายละเอียด คลิกที่นี่

Scroll to Top