โครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน

20 ธันวาคม 2565
กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน ณ ห้อง R401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นองค์กรภาครัฐซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการภายในจำนวนหลายหน่วยงาน การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในมีความจำเป็นต้องมีกฎหมายภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการปฏิบัติราชการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นปรับปรุงกฎหมายภายในหรือยกร่างกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้รับเกียริจากคุณนัทธี ฤกธิ์ดี นิติกร ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร

Scroll to Top