โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2566
กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง R401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นสิ่งสำคัญของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบกับ ก.พ.อ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 จึงสนับสนุนให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าใจในหลักเกณฑ์ดังกล่าว

Scroll to Top