HR ACTIVITY

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร.วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาวสุฑารัตน์ นิ่มละออ บุคลากร ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นำทีมบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร. ระหว่างวันที่ ๒๑ –๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกล่าวเปิดงาน ในการนี้ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล ได้ฟังการบรรยายพร้อมทั้งทำกิจกรรมในหัวข้อ Happy University Model กับ Happiness Action Plan และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร. รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์ “นุ่งโจม ห่มสไบ แต่งไทยเยือนอยุธยา”                         […]

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร.วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 Read More »

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุฑารัตน์  นิ่มละออ บุคลากร ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมกองบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคาร 36 เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งบุคลากรกองบริหารงานบุคคลมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมถึงแนวทางปฏิบัติหากมีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจนถึงอธิการบดีทุกครั้งที่มีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) Read More »

โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566  ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย” และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ บรรยายในหัวข้อ “การทำงานอย่างไรให้โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ” รวมถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “รู้จักเธอ รู้จักฉัน รู้จักกันตลอดไป” จากวิทยากรภายใน อาจารย์หทัยชนก  โทสินธิติ และอาจารย์ธรรมรัตน์  ศัลยวุฒิ พร้อมให้ความรู้ในเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนเพื่อสร้างความสุขในการทำงาน  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เสริมสร้างการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย     

โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ” เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการให้สามารถจัดทำผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและพัฒนาระบบการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ และเป็นวิทยากรบรรยาย  พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์อลงกลด  แทนออมทอง, ศาสตราจารย์ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง, รองศาสตราจารย์ประสาท  เนืองเฉลิม, รองศาสตราจารย์วิชาญ  ช่วยพันธ์ และรองศาสตราจารย์ปิยะพร  คามภีรภาพพันธ์ เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง R๓๐๑ อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๑๓๓ คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง R301 ชั้น 3 อาคาร 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยนางสาวสุฑารัตน์ นิ่มละออ บุคลากร ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ประสาท เนืองเฉลิม และนายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบรรยาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 7 คณะ 31 คน เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 1 Read More »

โครงการงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

ละอองฟ้าลาจันทร์ : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2566https://drive.google.com/drive/folders/14TZMEPuCNpilWHjrrsGcsbtUX5HwuMzK?usp=sharing

โครงการงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

โครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน

20 ธันวาคม 2565 กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน ณ ห้อง R401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นองค์กรภาครัฐซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการภายในจำนวนหลายหน่วยงาน การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในมีความจำเป็นต้องมีกฎหมายภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการปฏิบัติราชการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นปรับปรุงกฎหมายภายในหรือยกร่างกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้รับเกียริจากคุณนัทธี ฤกธิ์ดี นิติกร ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร

โครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2566กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง R401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นสิ่งสำคัญของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบกับ ก.พ.อ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 จึงสนับสนุนให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าใจในหลักเกณฑ์ดังกล่าว

โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

Scroll to Top