จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุฑารัตน์  นิ่มละออ บุคลากร ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมกองบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคาร 36 เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งบุคลากรกองบริหารงานบุคคลมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมถึงแนวทางปฏิบัติหากมีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจนถึงอธิการบดีทุกครั้งที่มีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร

Scroll to Top