Author name: personnel_webmaster

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุฑารัตน์  น […]

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองบริหารงานบุคคล จั

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 1 Read More »

โครงการงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

ละอองฟ้าลาจันทร์ : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2566

โครงการงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

Scroll to Top