February 28, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง รายละเอียด ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง รายละเอียด ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง Read More »

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร.วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาวสุฑารัตน์ นิ่มละออ บุคลากร ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นำทีมบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร. ระหว่างวันที่ ๒๑ –๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกล่าวเปิดงาน ในการนี้ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล ได้ฟังการบรรยายพร้อมทั้งทำกิจกรรมในหัวข้อ Happy University Model กับ Happiness Action Plan และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร. รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์ “นุ่งโจม ห่มสไบ แต่งไทยเยือนอยุธยา”                        

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ๙ มทร.วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 Read More »

Scroll to Top