โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง R301 ชั้น 3 อาคาร 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยนางสาวสุฑารัตน์ นิ่มละออ บุคลากร ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ประสาท เนืองเฉลิม และนายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบรรยาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 7 คณะ 31 คน เข้าร่วมโครงการฯ

Scroll to Top