ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

                            ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่งพนักงานสถานที่    จำนวน ๒ อัตรา

Scroll to Top