โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ” เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการให้สามารถจัดทำผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและพัฒนาระบบการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ และเป็นวิทยากรบรรยาย  พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์อลงกลด  แทนออมทอง, ศาสตราจารย์ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง, รองศาสตราจารย์ประสาท  เนืองเฉลิม, รองศาสตราจารย์วิชาญ  ช่วยพันธ์ และรองศาสตราจารย์ปิยะพร  คามภีรภาพพันธ์ เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง R๓๐๑ อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๑๓๓ คน

Scroll to Top