August 5, 2023

โครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน

20 ธันวาคม 2565 กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน ณ ห้อง R401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นองค์กรภาครัฐซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการภายในจำนวนหลายหน่วยงาน การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในมีความจำเป็นต้องมีกฎหมายภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการปฏิบัติราชการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นปรับปรุงกฎหมายภายในหรือยกร่างกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้รับเกียริจากคุณนัทธี ฤกธิ์ดี นิติกร ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร

โครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2566กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง R401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นสิ่งสำคัญของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบกับ ก.พ.อ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 จึงสนับสนุนให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าใจในหลักเกณฑ์ดังกล่าว

โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

Scroll to Top