รายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562

มหาวิทยาล้ยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1 นางสาวธัญนันท์ อบถม ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
2 นายไชยยันต์ ไชยยะ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
3 นายภาณุภัทร ตางาม ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
4 นายสุพจน์ พูลน้อย ข้าราชการ คณะบริหารธุรกิจ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 นางจิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
6 นางณัฐฤดี สินทิพย์สมบูรณ์ ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
7 นางสาวภาวนา ชลาภิรมย์ ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
8 นางศิราณี ศรีกนก ข้าราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
9 นางสุวิมล พิชญไพบูลย์ ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
10 นางสาวเอื้อมฟ้า นาคโต ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
11 นายวิชาญ ช่วยพันธ์ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
12 นายณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
13 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภะ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
14 นายนิพนธ์ ทางทอง ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
15 นายพรสวัสดิ์ ผดุง ข้าราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เหรียญจักรพรรดิมาลา
16 นายอัครวุฒิ จินดานุรักษ์ ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหรียญจักรพรรดิมาลา
17 นางสาวสุพรรณี บุญเรือง ข้าราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เหรียญจักรพรรดิมาลา
18 นายกิตติ จรินทร์ทอง ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
19 นายคุณากร ไวยวุฒิ ข้าราชการ คณะบริหารธุรกิจ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
20 นายชาติสยาม ธรรมจินดา ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
21 นายดิฐภัทร ตันประดิฐ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
22 นายธนวรรณ เวียงสีมา ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
23 นายธวัชชัย สารวงษ์ ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
24 นายธีรยุทธ กาญจนแสงทอง ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
25 นายนิสิต เรืองสว่าง ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
26 นายปริญญา สัญญะเดช ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
27 นายพลวัต นิวเคลียร์ ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
28 นายพุฒิพงศ์ เกิดพิพัฒน์ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
29 นายมนต์ชัย น้อยคำสิน ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
30 นายศักดา ปรีชาวัฒนสกุล ข้าราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
31 นายศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
32 ว่าที่พันตรีสมชาย อุดร ข้าราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
33 นายสมรัก รุ่งวัลลาภา ข้าราชการ คณะบริหารธุรกิจ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
34 นายสรรธพล คุ้มทรัพย์ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
35 นายสานนท์ ว่องมงคลฤทธิ์ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
36 นายสุเทพ เยี่ยมชัยภูมิ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
37 นายสุรวิทย์ นันทการัตน์ ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
38 นายอนันต์ โสภิณ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
39 นายอนุวิทย์ สนศิริ ข้าราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
40 นายอลงกรณ์ อยู่สำราญ ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
41 นายเอนก สุทธิฤทธ์ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
42 นางสาวกฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
43 นางสาวกิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์ ข้าราชการ คณะบริหารธุรกิจ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
44 นางสาวณิชชาอร ชูเมือง ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
45 นางดวงทิพย์ ไข่แก้ว ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
46 นางสาวตติยา องค์ศิริพร ข้าราชการ คณะบริหารธุรกิจ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
47 นางปณิชา อินทรสุริยวงษ์ ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
48 นางมาริสา การีโรจน์ ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
49 นางรุจจิพร บัวแก้ว ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
50 นางวรัศมน เชื้อฟัก ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
51 นางศิริมา ศีลพัฒน์ ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
52 นางสาวสุภาพร อรรคพิณ ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
53 นางสุภาวดี คำแพง ข้าราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
54 นางเสาวลักษณ์ แสงแก ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
55 นายจิระวัฒน์ จันทรังษี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
56 นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
57 นายปรมินทร์ โฆษิตกุลพร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
58 นายปริญญา ศรีสัตยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
59 นายฤทธิชัย เภาเนียม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
60 นายสมิง จารย์คุณ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
61 นายสุระศักดิ์ ศรีปาน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
62 นายเสรี คงเจริญสุข พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
63 นางสาวกฤษณา คงเลิศยศ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
64 นางสาวปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
65 นางรัตติมา ธันยาธำรงกุล พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
66 นางสาววันทนา มงคลวิสุทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
67 นายฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
68 นายธรรมรัตน์ จรูญชนม์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
69 นายธเรศ สันตติวงศ์ไชย พนักงานมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
70 นายธีรวัส คำหน่อแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
71 จ่าสิบตรีภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
72 นายสุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
73 นางสาวกฤติกา นรจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
74 นางสาวกานต์สุดา ประกาศวุฒิสาร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
75 นางสาวจารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
76 นางสาวณกมล ตั้งจิตอธิษฐาน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
77 นางสาวธารินี เพ็งมาก พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
78 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรายวดี ผดุงกาญจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
79 นางสาววรพร คำแป้น พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
80 นางสาวสง่า นามวัตร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
81 นางสาวณัฐกฤตา ยังดี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
82 นางสาวใบเฟลิน สมรูป พนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
83 นางสาววาสิตา ยงยุทธวุฒิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
84 นางสาวสุภัตรา ชาวเหนือ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
85 นายจักริน จันทร์ประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
86 นายชินณรงค์ ชูไกรไทย พนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
87 นายณัฐพงศ์ พันธ์เขียว พนักงานมหาวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
88 นายเตชภณ สุริยะวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
89 ว่าที่ร้อยตรีทศพล นาคจรุง พนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
90 นายธนนันต์ คำหล้า พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
91 นายบุญโชติ ขันติมุติพร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
92 นายปุณณกัณฑ์ สะสม พนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
93 นายพิทักษ์พงษ์ มีเนตรทิพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
94 นายวีรยุทธ์ ปิ่นสุภา พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
95 นายวีรวัฒน์ ธงชัย พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
96 นายสาโรช กาฬษร พนักงานมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
97 นายสิทธิชัย สุดใจ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
98 นายสิทธิพงศ์ เวียงสันเทียะ พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
99 นายเอกชัย รอดพิสา พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
100 นางสาวกาญจนา ก้อนแพง พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
101 นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วอำไพ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
102 นางสาวจิรวรรณ ดำเอียด พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
103 นางสาวจุฬาณี ทาเที่ยง พนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
104 นางสาวนันทนา ตั้งกิจวงศ์ไพศาล พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
105 นางสาวนันทิยา ทับพึง พนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
106 นางนาฎนภา จรเข้ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
107 นางสาวเบญจมาศ รักกลางใจ พนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
108 นางสาวพนมขวัญ ปรีเสม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
109 นางสาวพนิดา นิ่มน้อย พนักงานมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
110 นางสาวชนิศา ตระกูลวรสิน พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
111 นางสาวภิษาณี ขจรวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งสำนักงานบริหารสินทรัพย์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
112 นางสาวมลฤดี กันไพรีย์ พนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
113 นางสาวเมธาพร แสงจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
114 นางสาววรรณา ฐิติพงศ์อนันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
115 นางวาสิณี เอี่ยมศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
116 นางสาววีระยา กลับใจ พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
117 นางสาวศุภมาศ ลี้ละภัย พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
118 นางสมบุญ เกิดสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
119 นางสาวสมพร นพชัยยา พนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
120 นางสาวสาลี่ สมตน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
121 นางสาวอัมรัตน์ บุตรโสภา พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
122 นางสาวแอนฤทัย ค้ำคูณ พนักงานมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งสำนักงานบริหารสินทรัพย์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
123 นายกิตติเวช พิตรอุดม พนักงานราชการ คณะศิลปศาสตร์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
124 นางลัดดาวัลย์ ทองแย้ม พนักงานราชการ คณะศิลปศาสตร์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
125 นายสุทธี จันดำ ลูกจ้างประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
126 นางสาวรัชนี ฉอ้อนพจน์ ลูกจ้างประจำ กองพัฒนานักศึกษา เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
127 นางศรีสอางค์ สินธุเนตร ลูกจ้างประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme