เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง

หมวด ๑ การเทียบตำแหน่ง

  การเทียบตำแหน่ง

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

หมวด ๒ เงินประจำตำแหน่ง

  การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งได้รับแต่งตั้งในวาระของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในข้อ ๓ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐

หมวด ๓ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

 การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme