หมวด 1 การเทียบตำแหน่ง

หมวด 2 เงินประจำตำแหน่ง

หมวด 3 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

Scroll to Top