เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง

หมวด 1 การเทียบตำแหน่ง

หมวด 2 เงินประจำตำแหน่ง

หมวด 3 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme