การศึกษาต่อและฝึกอบรม

หมวด ๑ ข้อมูลที่ควรทราบ

  ขั้นตอนการอนุมัติและการทำสัญญาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน

  เกณฑ์การให้คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL

  ขั้นตอนการขออนุมัติปฎิบัติการวิจัย

  การขยายเวลาศึกษาต่อ

  ขั้นตอนการขออนุมัติกรณีบุคลากรในสังกัดฝึกอบรม ปฎิบัติการวิจัย และดูงานภายในประเทศ และต่างประเทศ

  ทุนบุคคลภายนอก

  ภารกิจของบุคลากร

  การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม

  การรายงานผลการศึกษา

  ขั้นตอนการอนุมัติกรณีบุคลากรในสังกัดศึกษาต่อ

  การพิจารณาเสนอแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

หมวด ๒ แบบฟอร์มกรอกข้อมูล

  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >> งานพัฒนาบุคลากร (หมวด ๒ ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย) คลิกที่นี่

 

อ่านประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับเพิ่มเติม คลิกที่นี่
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme