รายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลำดับ ชื่อ – สกุล ประเภทบุคลากร สังกัด ชั้นตรา
1 นางทินประภา จีระพันธุ ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวชิรมงกุฎ
2 นางเขมิกา เรืองศิริ ข้าราชการ คณะบริหารธุรกิจ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
3 นางสาวจารุรัตน์ นิยมเกียรติกุล ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
4 นางนิตยา สำเร็จผล ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 นางมลวิภา ภูลสนอง ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
6 นายธเนศ อิสระมงคลพันธุ์ ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
7 นางสาวชูศรี ไพศาลอุดมศิลป์ ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
8 นางทัศนีย์ ชาเจียมเจน ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
9 นางสาวบุญศรี คู่สุขธรรม ข้าราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
10 นางรัชนีวรรณ เพ็งปรีชา ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
11 นายมนูญ จิตต์ใจฉ่ำ ข้าราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เหรียญจักรพรรดิมาลา
12 นางสาวจีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
13 นางดาลัด พุกาธร ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
14 นางบุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
15 นางสาวเบญจา จันทร ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
16 นางพีรยา สระมาลา ข้าราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เหรียญจักรพรรดิมาลา
17 นางมาริสา การีโรจน์ ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
18 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวัน จุลยา ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
19 นางสาริศา ชัยสงค์ ข้าราชการ กองคลัง เหรียญจักรพรรดิมาลา
20 นางสินีภรณ์ วัฒนจินดา ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหรียญจักรพรรดิมาลา
21 นางสุภาพ ศรีวงษา ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
22 นางสาวสุภาพร ตาไข ข้าราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เหรียญจักรพรรดิมาลา
23 นางโสภา หนูแดง ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหรียญจักรพรรดิมาลา
24 นางสาวอมรพรรณ จำปา ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
25 นางอมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
26 นางสาวอรอนงค์ สรรเสริญ ข้าราชการ คณะบริหารธุรกิจ เหรียญจักรพรรดิมาลา
27 นางอาภัสรา แสงนาค ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
28 นายกมลภัทร์ รักสวน ข้าราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
29 นายก้องไกล สรโยธิน ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
30 นายเกรียงศักดิ์ อาภามงคล ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
31 นายครรชิต กำลังกล้า ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
32 นายจตุพล ขาวฟอง ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
33 นายเจริญรัตน์ จรัสรัชวานิช ข้าราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
34 นายฉัตรชัย รักถิ่น ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
35 นายธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
36 นายปิยะ ถิรพันธุ์เมธี ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
37 นายยุทธนา แก้วคำแจ้ง ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
38 นายวรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
39 นายสุทธี ทับทองดี ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
40 นางสาวกนกพร บุญทรง ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
41 นางสาวกนกวรรณ ง้าวสุวรรณ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
42 นางชฎาพร จันทร์พันธ์ ข้าราชการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
43 นางสาวตติยา องค์ศิริพร ข้าราชการ คณะบริหารธุรกิจ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
44 นางนุสรา เด่นอุดม ข้าราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
45 นางสาวพจนีย์ ศักดิ์เดชากุล ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
46 นางพิมพ์ชฎา อิทธิวัฒนพงศ์ ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
47 นางพิรานันท์ จันทรวิโรจน์ ข้าราชการ คณะบริหารธุรกิจ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
48 นางสาวภัททิรา แก้วเกิด ข้าราชการ คณะบริหารธุรกิจ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
49 นางสาวรุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์ ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
50 นางลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
51 นางลัดดาวัลย์ สุขศาลา ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
52 นางสาววรพรรณ พรมศิลา ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
53 นางสาววรรณวดี สุขแจ่ม ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
54 นางวันดี พูนพจน์มาศ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
55 นางสาวศุภาสี วงษ์ทองดี ข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
56 นางสาวหทัยชนก โทสินธิติ ข้าราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
57 นางสาวอุษารัตน์ คำทับทิม ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
58 นายอธิพันธ์ วรรณสุริยะ ข้าราชการ คณะบริหารธุรกิจ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
59 นางทิศารัศม์ ติวาวิบูลย์พร ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
60 นางสาวรุ่งอรุณ แพ่งเกษม ข้าราชการ กองคลัง ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
61 นางวลัยทิพย์ ฤทธิ์อร่าม ข้าราชการ ตรวจสอบภายใน ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
62 นางทิศารัศม์ ติวาวิบูลย์พร ข้าราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตริตราภรณ์ช้างเผือก
63 นางสาวรุ่งอรุณ แพ่งเกษม ข้าราชการ กองคลัง ตริตราภรณ์ช้างเผือก
64 นายชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
65 นายภาณุเดช แสงสีดำ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
66 นายสุรภพ สุทธิวิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
67 นายอดิศร ศิริคำ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
68 นายอุดมเดช ภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
69 นางสาววิกานดา สุภาสนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
70 นายกิติภูมิ นิลจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
71 นางเจียมจันทร์ จันทร์คงหอม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
72 นางปทิดา ลิ้มชัยเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
73 นางสาวปรวัล นาคแสง พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
74 นางสาวพรรณทิพย์ เดชตระกูลวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
75 นางสาวรัตติกรณ์ เสาร์แดน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
76 นางสาวสุธินี ตันอังสนากุล พนักงานมหาวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
77 นายเกียรติศักดิ์ พุทธปัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
78 นายชุติเดช แย้มสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
79 นายทรงพล จิตต์โกศล พนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
80 นายธวัชชัย ทองคำ พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
81 นายนัทธร นามแดง พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
82 นายภาณุ อภิวิรุฬห์ทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
83 นายมนตรี ขันการขาย พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
84 นายวันนิวัติ วันทนา พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
85 นายวิทยา พันธ์วิไล พนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
86 นายวุฒิสาร เพาะบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
87 นายศักดิ์ชัย จันทะแสง พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
88 นายศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
89 นายสำเนา ชอบดี พนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
90 นายอรรถพล จันทร์สมุด พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
91 นายอานนท์ จำปาเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
92 นางสาวจรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
93 นางสาวจิดาภา ชื่นสงวน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
94 นางชมพูนุช สีวะสา พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
95 นางสาวชุติมา บัวรุ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
96 นางสาวซารีดา อาแว พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
97 นางสาวณัฐณิชาช์ อัครมาธวรรย์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
98 นางสาวนงลักษณ์ เสือทุ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
99 นางสาวนวพร กำลังเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
100 นางสาวนิภาพร อาจหาญ พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
101 นางสาวเนตรนัตตา เคารพ พนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
102 นางสาวบังอร กัณฑ์บุญมี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
103 นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
104 นางสาวปราณี เพชรสกุลทอง พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
105 นางสาวปวีณา แจ้งสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
106 นางสาวพรนิภา แคโอชา พนักงานมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
107 นางมนัสนันท์ แทนออมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
108 นางสาวรัตนา โกวัฒนชัย พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
109 นางสาววรรณา คงพิมพ์ พนักงานมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
110 นางสาววิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
111 นางวิภาวดี โชติสิตานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
112 นางสาวศกุนตลา คงเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
113 นางสาวศิริกุล ยุภิญโญ พนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
114 นางสาวศุภฉัตร จันทร์เขียว พนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
115 นางสาวสิริพร มิ่งงามทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
116 นางสาวสุฑารัตน์ นิ่มละออ พนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
117 นางสาวสุพร ม่วงขวัญ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
118 นางสาวสุพาภรณ์ รัตนะราช พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
119 นางสาวสุมลทา วงษา พนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
120 นางสุรีรัตน์ ดิษฐประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
121 นางสาวอัจฉรา จินดาจำนง พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
122 นางสาวอารี บุญช่วยส่ง พนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
123 นายวินัย ไทรเมือง พนักงานราชการ กองพัฒนานักศึกษา เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
124 นายอุเทน เซี่ยงเจว พนักงานราชการ กองนโยบายและแผน เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
125 นางสาวทิพวรรณ คงสุวรรณ พนักงานราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
126 นายธงชัย ชินรัตนเกษมสุข ลูกจ้างประจำ ศูนย์ผลิตเอกสาร จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
127 นายไพเราะ สกุลเมตตา ลูกจ้างประจำ กองกลาง จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
128 นายไพโรจน์ ทับทอง ลูกจ้างประจำ กองพัฒนานักศึกษา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
129 นายวิฑูรย์ ทรัพย์โสม ลูกจ้างประจำ คณะศิลปศาสตร์ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
130 นายสมศักดิ์ จันทร์ทรัพย์ ลูกจ้างประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
131 นายสมศักดิ์ แช่มสิงห์ ลูกจ้างประจำ กองกลาง จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
132 นางพัชรี ทองแย้ม ลูกจ้างประจำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
133 นางอนงค์ ชัยประเสริฐ ลูกจ้างประจำ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
134 นางอาเลียม พุฒิสมบัติ ลูกจ้างประจำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme