สวัสดิการและอื่นๆ

  คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หมวด ๑ สวัสดิการของบุคลากร

  โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี ๒๕๖๓ 

  โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ธนาคารอิสลาม 

  โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร ธนาคารอิสลาม

  โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ Home Loan ออมสิน

  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตรากำไรและหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

หมวด ๒ จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

  อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

  ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

  การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ ๔)

หมวด ๓ เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

  เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หมวด ๔ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (วิชาการ)

  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (สนับสนุน)

หมวด ๕ คำอธิบายเอกสารประกอบการสอน

  คำอธิบายเอกสารประกอบการสอน

หมวด ๖ สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

หมวด ๗ วันหยุดราชการ

  การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ

  วันหยุดชดเชยของทางราชการ

หมวด ๘ เรื่องอื่นๆ

  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) กรณีข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme