สวัสดิการและอื่นๆ

หมวด 1 สวัสดิการของบุคลากร

หมวด 2 จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

หมวด 3 เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

หมวด 4 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

หมวด 5 คำอธิบายเอกสารประกอบการสอน

หมวด 6 สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

หมวด 7 วันหยุดราชการ

หมวด 8 กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

หมวด 9 เรื่องอื่นๆ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme