ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: การดำรงตำแหน่งต่างๆ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ […]

แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีส […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่ […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ […]

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กระบวนกา […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme