ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 11 ตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และตารางสอบ

ประกาศขยายระยะเวลาการเลื่อนสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme