552959
IMG_4522
ระบบแจ้งความคืบหน้าสายวิชาการ
บุคลากรสนับสนุน
No Gift Policy (3)
previous arrow
next arrow

ซักซ้อมเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการ แล้วภายหลังได้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ

กองบริหารง

Read More...

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาว

Read More...

การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือสำนักงานปลัดกร...

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์หนังสือสำนักงานปลัดกระ...

HR STORY

สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่

ละอองฟ้าลาจันทร์ 2566

ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 77 เมษายน - มิถุนายน 2566

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 76 มกราคม - มีนาคม 2566

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง แนวทางการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบระดับตำแหน่ง

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การนำ Google Calendar มาใช้บริหารจัดการเวลา และกิจกรรมให้กับบุคลากรภายในองค์กร

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงาน ก.พ.
CHULA MOOC
CMU MOOC
Thai MOOC
OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ
Skillane
Udemy
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มทร.กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มทร.ธัญบุรี
มทร.อีสาน
มทร.ล้านนา
มทร.พระนคร
มทร.รัตนโกสินทร์
มทร.ศรีวิชัย
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.ตะวันออก
Scroll to Top